ดูผลรวมประเมินความพึงพอใจบริการ
มีผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 52 คน

เพศ
เพศชาย 100.00 % ( 52 คน )
เพศหญิง 0.00 % ( 0 คน )อายุ
น้อยกว่า 19 ปี 32.69 % ( 17 คน )
19 - 24 ปี 34.62 % ( 18 คน )
25 - 40 ปี 32.69 % ( 17 คน )
มากกว่า 40 ปี 0.00 % ( 0 คน )สถานะผู้ใช้
นักศึกษา 98.08 % ( 51 คน )
อาจารย์ 0.00 % ( 0 คน )
บุคลากร 0.00 % ( 0 คน )
ผู้ใช้บริการทั่วไป 1.92 % ( 1 คน )ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 28.85 % ( 15 คน )
พึงพอใจมาก 34.62 % ( 18 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 36.54 % ( 19 คน )ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 26.92 % ( 14 คน )
พึงพอใจมาก 34.62 % ( 18 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 38.46 % ( 20 คน )ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้่อง
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมาก 48.08 % ( 25 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 51.92 % ( 27 คน )เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 1.92 % ( 1 คน )
พึงพอใจมาก 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 98.08 % ( 51 คน )มีข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์มสะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมาก 3.85 % ( 2 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 96.15 % ( 50 คน )สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมาก 1.92 % ( 1 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 98.08 % ( 51 คน )
ความคิดเห็นผู้กรอกแบบสอบถาม

ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1

จำนวนหน้า
1 2 3 4 5 ..6 Next