ดูผลรวมประเมินความพึงพอใจบริการ
มีผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 2 คน

เพศ
เพศชาย 100.00 % ( 2 คน )
เพศหญิง 0.00 % ( 0 คน )อายุ
น้อยกว่า 19 ปี 0.00 % ( 0 คน )
19 - 24 ปี 50.00 % ( 1 คน )
25 - 40 ปี 50.00 % ( 1 คน )
มากกว่า 40 ปี 0.00 % ( 0 คน )สถานะผู้ใช้
นักศึกษา 50.00 % ( 1 คน )
อาจารย์ 0.00 % ( 0 คน )
บุคลากร 0.00 % ( 0 คน )
ผู้ใช้บริการทั่วไป 50.00 % ( 1 คน )ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมาก 50.00 % ( 1 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 50.00 % ( 1 คน )ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมาก 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 100.00 % ( 2 คน )ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้่อง
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมาก 100.00 % ( 2 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 0.00 % ( 0 คน )เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 50.00 % ( 1 คน )
พึงพอใจมาก 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 50.00 % ( 1 คน )มีข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์มสะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมาก 100.00 % ( 2 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 0.00 % ( 0 คน )สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมาก 50.00 % ( 1 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 50.00 % ( 1 คน )
ความคิดเห็นผู้กรอกแบบสอบถาม

ความคิดเห็น : ดีครับ
ความคิดเห็น : หวัดดีครับผม

จำนวนหน้า
1