ดูผลรวมประเมินความพึงพอใจฐานข้อมูล
มีผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 247 คน

เพศ
เพศชาย 39.68 % ( 98 คน )
เพศหญิง 60.32 % ( 149 คน )อายุ
น้อยกว่า 19 ปี 13.77 % ( 34 คน )
19 - 24 ปี 41.30 % ( 102 คน )
25 - 40 ปี 23.48 % ( 58 คน )
มากกว่า 40 ปี 21.46 % ( 53 คน )สถานะผู้ใช้
นักศึกษา 21.05 % ( 52 คน )
อาจารย์ 17.00 % ( 42 คน )
บุคลากร 19.43 % ( 48 คน )
ผู้ใช้บริการทั่วไป 42.51 % ( 105 คน )มีการจัดวางฐานข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน เรียบง่าย
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.40 % ( 1 คน )
พึงพอใจปานกลาง 13.36 % ( 33 คน )
พึงพอใจมาก 46.56 % ( 115 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 39.68 % ( 98 คน )ได้ผลลัพธ์ในการสืบค้นที่รวดเร็วตรงกับความต้องการ
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 1.21 % ( 3 คน )
พึงพอใจปานกลาง 8.91 % ( 22 คน )
พึงพอใจมาก 46.15 % ( 114 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 43.72 % ( 108 คน )ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 1.21 % ( 3 คน )
พึงพอใจปานกลาง 7.29 % ( 18 คน )
พึงพอใจมาก 58.70 % ( 145 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 32.79 % ( 81 คน )ฐานข้อมูลมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 1.21 % ( 3 คน )
พึงพอใจปานกลาง 10.53 % ( 26 คน )
พึงพอใจมาก 52.63 % ( 130 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 35.63 % ( 88 คน )ฐานข้อมูลตรงตามความต้องการใช้งาน
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.40 % ( 1 คน )
พึงพอใจน้อย 0.40 % ( 1 คน )
พึงพอใจปานกลาง 10.53 % ( 26 คน )
พึงพอใจมาก 55.47 % ( 137 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 33.20 %( 82 คน )มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูล
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.40 % ( 1 คน )
พึงพอใจน้อย 0.81 % ( 2 คน )
พึงพอใจปานกลาง 8.50 % ( 21 คน )
พึงพอใจมาก 45.75 % ( 113 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 44.53 % ( 110 คน )
ความคิดเห็นผู้กรอกแบบสอบถาม

ความคิดเห็น :
ความคิดเห็น : ดีครับ

จำนวนหน้า
1