สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน กล่าวชื่นชมคณะนาฏศิลป์ มรพส. ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ด้วยลีลาศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างงดงาม

ผอ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ นำคณะนักแสดงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยงาน Destination Thailand 2013 เมืองเจนไน ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ กรกฎาคม พ..๒๕๕๖ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติอีกครั้ง และยังคงได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานและผู้จัดงานว่าเป็นคณะที่จัดการแสดงได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้อย่างสวยงาม   

                นายชาญชัย จรัญวัฒนากิจ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน กล่าวว่า “สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณามอบหมายให้ อาจารย์นิภารัตน์ กาญจนโชติ นำคณะนาฏศิลป์รวม ๑๐ คน ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงานครั้งนี้  ซึ่งการแสดงของมหาวิทยาลัยฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี การแสดงชุดต่างๆ มีความงดงาม ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมไทย เป็นที่ชื่นชมและประทับใจแก่ชาวเมืองเจนไน ตลอดจนชาวต่างชาติกว่า ๓๐,๐๐๐ คนที่เข้าไปร่วมชมการแสดงตลอดงาน   ทางสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ต่อไปอีกในอนาคต”

                ผอ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ   กล่าวว่า  การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งนี้  มีทั้งการบรรเลงดนตรีไทย ดนตรีโปงลาง  โดย อ.อุทาน  บุญเมือง  ขับร้องเพลงไทย โดย อ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ  และนาฏศิลป์ไทย  โดยนักแสดง มรพส. จำนวน ๑๐ คน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก..๕๖ เป็นการแสดงในพิธีเปิด ๓ ชุดใหญ่  Chennai Trade Center มีสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก  จากนั้นทำการแสดงในวันแรก ๕ รอบๆ ละ ๔ ชุด  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ -๑๘.๐๐ น.

                  วันที่ ๑๒ ก.. ๕๖ ทำการแสดงตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐  -  ๑๘.๐๐ น. จำนวน ๔ รอบ และ เวลา ๑๙.๓๐  - ๒๑.๓๐ นณ โรงแรม Taj Coromandelจัดการแสดงในงานเลี้ยงอำลากงสุลใหญ่ ประเทศสิงคโปร์

                  วันที่ ๑๓ ก.. ๕๖  ทำการแสดงตั้งแต่ เวลา  ๑๒.๐๐  - ๑๘.๐๐ น. จำนวน ๖ รอบๆ ละ ๔ ชุด

                  วันที่ ๑๔ ก.. ๕๖ ทำการแสดงตั้งแต่ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. จำนวน ๖ รอบๆ ละ ๔ ชุด และ เวลา  ๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรม Park Sheraton เพื่อแสดงในงาน Thai Night

                วันที่ ๑๕ ก.. ๕๖ คณะนักแสดงทัศนศึกษาเมืองเจนไน และ เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านกงสุลใหญ่ฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะของมหาวิทยาลัยฯ ที่เข้าร่วมแสดงงานนี้อีกครั้งจากนั้น เดินทางกลับประเทศไทยถึงจังหวัดพิษณุโลก โดยสวัสดิภาพ                                                                                                                                                                         บรรณาธิการ : ผู้อำนวยการนิภารัตน์  กาญจนโชติ

                                                                                                                                                                         ผู้ช่วยบรรณาธิการ : รองผู้อำนวยการธนสาร  เพ็งพุ่ม

                                                                                                                                                                        พิสูจน์อักษร : นางปาริชาติ  อินทรพุก

                                                                                                                                                                        พิมพ์ - ข่าว : นางสาวจิตตรี  จันทร์แย้มสงค์

                                                                                                                                                                                        เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์