สำนักศิลปะและวัฒนธรรมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๗