คณะผู้เข้าเยี่ยมชมจากกองบัญชาการทหารพัฒนาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ