ค่านิยม

ค่านิยมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

การปฏิบัติงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ ความเคารพ (RESPECTNESS) หมายถึง บุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความเคารพและให้เกียรติองค์กร

เพื่อนร่วมงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชุมชนและสังคมในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติโดยการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

R = Responsibility      คือ มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม

E = Efficiency            คือ มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

S = Synergy              คือ ผสานพลังความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

P = Professional        คือ ดำเนินงานโดดเด่นเป็นมืออาชีพ

E = Excellence          คือ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

C = Care                 คือ ห่วงใยและใส่ใจองค์กรและสังคม

T = Teamwork          คือ มีการทำงานเป็นทีม

N = Network             คือ มีเครือข่ายความร่วมมือ

E = Environmentalism คือ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

S = Smart                คือ ฉลาดรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้

S = Skills                 คือ มีทักษะทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่โดดเด่น