ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

  1. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การบริการวิชาการด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง
  3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน