พันธกิจ

พันธกิจ

  1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา ส่งเสริม เผยแพร่ สนับสนุน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกเป็นแหล่งการเรียนรู้
  2. ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา อาจารย์ และชุมชนท้องถิ่นให้มีองค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
  3. สนับสนุนให้มีการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่และบูรณาการกับองค์ความรู้เดิม โดยใช้แนวทางตาม พระราชดำริ สู่การให้บริการวิชาการและเผยแพร่
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามภารกิจ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน