ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง
1
ผศ.สุพจน์ พฤกษะวัน
หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ. 2520 - 2529
2
อาจารย์บุญเทียม แสงศิริ
หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ. 2529 - 2532
3
ผศ.เสน่หา บุณยรักษ์
หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ. 2532 - 2538
4
อาจารย์ครองศักดิ์ ุมรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ. 2538 - 2546
5
ผศ.สมบูรณ์ บำรุงเมือง
ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ. 2546 - 2548
6
อาจารย์ครองศักดิ์ ุมรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
พ.ศ. 2548 - 2552
7
อาจารย์นิารัตน์ กาญจนโชติ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
พ.ศ.2552 - 2560
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน