บุคลากรสายสนับสนุน

นางปาริชาติ  อินทรพุก
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 

นางสาวศรีสองรัก   สารีสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
( งานบริหารทั่วไป )

นายอัสณัย    ทองพ่อค้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
( งานบริหารทั่วไป )

 
นางวัชรี    ปัญญาวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
( งานบริหารทั่วไป )
 
นางสาววรินทร   พลขัน
นักวิชาการศึกษา 
( งานหอวัฒนธรรม )

นางสาวเบญจพร   บุญศิริรุ่งเรือง
นักวิชาการศึกษา
( งานหอวัฒนธรรม )

 
 นายศิริพงศ์    กันตะบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
( งานหอวัฒนธรรม )
 
 
นางสาวจิตตรี   จันทร์แย้มสงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
( งานเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม )
นางสาวพัชราวรรณ   บัวอ่วม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
( งานเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม )
 
นางสาวธัญญพร   มาบวบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
( งานเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม )