คณะผู้บริหารสำนัก

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล   เสมาขันธ์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 


ผู้ช่วยศาสตราจรย์ กุลแก้ว คล้ายแก้ว
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ


อาจารย์ โสรัจวรชุม  อินเกต
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย


ดร.สุพัตรา  เจริญภักดี บดีรัฐ
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิพันธ์ นันทขว้าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
   
  นางปาริชาติ อินทรพุก 
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ