คณะผู้บริหารสำนัก

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล   เสมาขันธ์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิพันธ์  นันทขว้าง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ


อาจารย์ โสรัจวรชุม   อินเกต
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ดร.สุพัตรา  เจริญภักดี บดีรัฐ
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่
  นางปาริชาติ  อินทรพุก 
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ