คณะผู้บริหารสำนัก

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล   เสมาขันธ์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อบุญ  ที่พึ่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสรัจ วรชุม อินเกต
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  เจริญภักดี บดีรัฐ
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่
  นางปาริชาติ  อินทรพุก 
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ