ปรัชญา

ปรัชญา

“ทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนาคนและท้องถิ่น”