จัดฝึกอบรมการรำกลองยาว ประกอบเพลง กลองยาวลาดบัวขาวหรรษาให้กับกลุ่มชาวบ้านและเยาวชนในชุมชนบ้านลาดบัวขาว ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

                                                                                                                                                                เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์