ฟื้นฟู สืบสาน อนุรักษ์ และต่อยอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรำกลองยาว เพลงกลองยาวลาดบัวขาวหรรษา

                                                                                                                                                      เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์