การอบรมเชิงปฏิบัติการการทอผ้าให้กับชาวบ้านในชุมชนบ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

                                                                                                                                                                   เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์