โครงการอนุรักษ์สืบสาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชนในเขตจังหวัดพิษณุโลก

                                                                                                                                                                          เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์