สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีพื้นบ้านมังคละจังหวะพิษณุโลก ระดับจังหวัด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีพื้นบ้านมังคละจังหวะพิษณุโลก ระดับจังหวัด จัดโดยสำนักงานวัฒฯธรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด
การอบรมครั้งนี้ กำหนดจัดขึนระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ.64 ทั้งนี้ ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการ และ ดร.ศุภชัย ธีระกุล อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมจัดทำหลักสูตรและคู่มือการอบรมการเล่นดนตรีพื้ยบ้านมังคละและการท่ารำมังคละพิษณุโลก โดยมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ตัวแทนเครือข่ายดนตรีมังคละทั้ง 9 อำเภอ เพื่อเพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่า ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ มุ่งเน้นไปที่เยาวชนคนพิษณุโลกรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจ เพื่อไม่ให้ขาดสายในการเล่นดนตรีมังคละ และการแสดงประกอบมังคละสืบไป

                                                                                                                                                                           เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์