ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมีในบริเวณเมืองเก่าพิษณุโลก

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ น.ส.ธัญญพร มาบวบ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมีในบริเวณเมืองเก่าพิษณุโลก ในการสร้างอาคาร ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตังหวัดพิษณุโลก

                                                                                                                                                                         เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์