สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีเบิกบ่อเกลือบ้านนาขาม

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ในฐานะหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มรพส. นำบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีเบิกบ่อเกลือบ้านนาขาม จัดโดย ชุมชนตำบลบ้านยาง ร่วมกับ อำเภอวัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม องค์กรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในตำบลบ้านยาง ได้จัดพิธีเบิกบ่อเกลือบ้านนาขาม กิจกรรมนี้จัดขึ้นขึ้นจากความศรัทรา ความรักความสามัคคี และจิตอาสาของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเป็นส่วนสำคัญ ตระหนักถึงคุณค่าและช่วยกันอนุรักษ์แหล่งเกลือโบราณสืบสานพิธีกรรมและความเชื่อ นับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของตำบลบ้านยาง กิจกรรมนี้เป็นการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการต้มเกลือของคนตำบลบ้านยาง คาดว่าสูญหายไปนานมากกว่า 90 ปี จากการสอบถามผู้สูงอายุ ซึ่งไม่เคยทราบเกี่ยวกับการต้มเกลือในพื้นที่นี้ การดำเนินงานครั้งนี้ ยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนบ้านยาง เนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้ร่วมมือร่วมใจในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งผลให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตน โดยกำหนดจัดขึ้นในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 4 ของทุกปี / ในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักสงฆ์นาโภนทอง หมู่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ กิจกรรมประกอบด้วยพิธีบวงสรวง พิธีเบิกบ่อเกลือ พิธีปั้นเตาต้มเกลือ พิธีขอขมาเจ้าพ่อบ่อเกลือ และการสาธิตการต้มเกลือโบราณ นอกจากนี้ เตรียมจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ต่อไป

                                                                                                                                                                              เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์