สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงานเนื่องในวันราชภัฏ

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมงานเนื่องใน วันราชภัฏน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ดังนั้น ทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี ถือว่าเป็น วันราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"

                                                                                                                                                                 เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์