ประชุมโครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก

                                                                                                                                                             เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์