โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร สศว. ศึกษาดูงานแนวทาการจัดทำ Green Office ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)ณ ห้องประชุมใหญ่ Meeting Hall ชั้น 4 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e - Library)