สำนักศิลปะฯจัดโครงการพัฒนาลวดลายผ้าทอมือจากสีย้อมธรรมชาติ

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี พ่วงรอด และเจ้าหน้าที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมชี้แจง และวางแผนงาน โครงการพัฒนาลวดลายผ้าทอมือจากสีย้อมธรรมชาติ เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ และจัดทำแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ ด้านมรดกภูมิปัญญาผ้าทอมือชุมชนบ้านกร่าง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เจ้าอาวาสวัดพระขาวชัยสิทธิ์ และผู้นำชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง
โดยมีรองวิโรจน์ ยอดเพชร รองนายก อบต.บ้านกร่าง เป็นประธาน
และมีผู้ทรงคุณวุฒิ มากประสบการณ์เข้าร่วมประชุม ชี้แนะ และให้คำแนะนำ ดังนี้
1. นางเอมอร วิจิตรพงษา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) พิเศษ
2. นางลัดดา สุมาวงศ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพิษณุโลก


                                                                                                                                                          เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์