สำนักศิลปะฯลงพื้นที่ ตำบลบ้านยาง พร้อมคณะจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อจัดเก็บข้อมูลการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการและ นางสาววรินทร พลขัน นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่ ตำบลบ้านยาง พร้อมคณะจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อจัดเก็บข้อมูลการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา และการจัดทำโครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชต่อไป

                                                                                                                                                    เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์