สำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามความถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในภาพรวมตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 100% ด้านการเบิกจ่าย 100% สรุปผ่านทุกมิติในภาพรวม 100%...ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ และบุคลากรจากกองนโยบายและแผน มรพส.ทุกท่าน


                                                                                                                                             เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์