สศว. เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2564

เช้าวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.พัทวัฒน์ สีขาว รองผู้อำนวยการ และบุคลากร สศว. เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2564 ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ ใน ๓ สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์และศิลปะการแสดง รวมถึงฐานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะ วิทยากรโดยศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจในงานศิลปะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง

                                                                                                                                               เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์