สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมเสวนาโครงการส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายวัฒนธรรมในการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการ และนางสาววรินทร พลขัน นักวิชาศึกษา เข้าร่วมเสวนาโครงการส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายวัฒนธรรมในการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมดิอิมพิเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ พิษณุโลก เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

                                                                                                                                                 เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์