สำนักศิลปะและวัฒนธรรมลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล ตามโครงการสนับสนุน DLTV

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็ก รองผู้อำนวยการ นำบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล ตามโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ ตำบลน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

                                                                                                                                                   เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์