สำนักศิลปะฯลงพื้นที่ DLTV ณ โรงเรียนวัดโคกสลุด ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็ก รองผู้อำนวยการ นำบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ลงพื้นที่ DLTV ณ โรงเรียนวัดโคกสลุด ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

                                                                                                                                                 เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์