สำนักศิลปะและวัฒนธรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ขอขอบคุณ คุณมยุรี กมลวรเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กองนโยบายและแผน มรพส. เป็นวิทยากรในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นอกจากนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาการเขียนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป


                                                                                                                                          เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์