ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการอนุรักษ์สืบสานและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชนในเขตจังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการอนุรักษ์สืบสานและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชนในเขตจังหวัดพิษณุโลก" (งบยุทธศาสตร์ฯ ประจำปี 2564) โดยมีอาจารย์สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ซึ่งท่านที่สนใจจะเขียนขอรับข้อเสนอฯ ดังกล่าว สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 พฤศจิกายน 2563

                                                                                                                             เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์