สศว.ประชุมปรึกษาหารือการก่อสร้างอาคารต้อนรับส่วนหน้า

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สศว.ประชุมปรึกษาหารือการก่อสร้างอาคารต้อนรับส่วนหน้า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ ให้ความอนุเคราะห์การออกแบบอาคาร เพื่อนำเสนอของบประมาณต่อไป

                                                                                                                         เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์