ขบวนแห่กระทงร่วมงานลอยกระทงสองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563

วันที่31 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดขบวนแห่กระทงร่วมงานลอยกระทงสองแควแลอดีต จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563

                                                                                                                                            เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์