กิจกรรม รักษ์ต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายในมหาวิทยาลัย

             เช้าวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรม รักษ์ต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายในมหาวิทยาลัย ณ บริเวณถนนเส้นเลียบคลอง หลังโครงการจัดตั้งเศรษฐกิจพอเพียง โรงสูบน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


                                                                                                                 เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์