การแสดงนาฏศิลป์จากโรงเรียนผดุงราษฎร์ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง มีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

การแสดงนาฏศิลป์จากโรงเรียนผดุงราษฎร์ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง มีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 11 คน ดังนี้

1.นางสาวนิธิชญา มั่นเกษตรกิจ

2.นางสาวภัคจิรา โพธิ์สำโรง

3.เด็กหญิงภูนิษา อิธวัฒน์

4.เด็กหญิงญานิศา ติ๊บนาล

5.เด็กหญิงญาดา ขาวผ่อง

6.นางสาวอรัญญา ไชยประเสริฐ

7.เด็กหญิงณัฐฐิติกาญจน์ ทานะมัย

8.เด็กหญิงบงกช สุวรรณโฉม

9.เด็กหญิงณัฎฐนิชา อุตรนคร

10.นางสาวพรศิริ ศิลางาม

11.เด็กหญิงภาวิตรา วุฒิสูง

โดยจะทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เลือกใช้เพลงตามถนัดใช้เพลงลูกทุ่ง ช้า 1 เพลงและเพลงเร็ว 1 เพลง รวมเป็น 2 เพลง


                                                                                                                       เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์