ประชุมเตรียมงานจัดโครงการเทศน์มหาชาติมหากุศล ประจำปี 2563

          วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายชนินทร์ ทรงเมฆ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในที่ประชุมเตรียมงานจัดโครงการเทศน์มหาชาติมหากุศล ประจำปี 2563  13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา พร้อมด้วยคณะกรรมการในฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างคำสั่ง และร่วมกันปรึกษาหารือรายละเอียดต่างๆ เพื่อนำมาปรับรูปแบบการจัดงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


                                                                                                                       เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์