พิธีเปิดงานก้าวตามพ่อ สืบสานต่อที่พ่อทำ ปี

       วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.พิบูลสงคราม และคณะผู้บริหาร ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดงานก้าวตามพ่อสืบสานต่อที่พ่อทำปี 4 ณ บริเวณหน้าศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือล่าง

       กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับเทศบาล นครพิษณุโลก กลุ่มศิลปินศิลป์สองแคว  สถาบันการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก องค์กรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจน เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์และผลงานของกลุ่มศิลปินพื้นถิ่น เสริมสร้างความร่วมมือ ความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจในทุก ๆ ด้าน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 ถึง 13 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และจะดำเนินการจัดงานอย่างต่อเนื่องทุกปี ให้เป็นงานประจำปีของจังหวัดพิษณุโลก


                                                                                                                                                เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์