สศว.ตรวจรับประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๒

          วันอังคารที่ ๓ กันยายน พ..๒๕๖๒ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นำโดยอาจารย์ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ ประธานกรรมการ, อาจารย์สนทยา สาลี กรรมการ, คุณนิภา ชื่นทองมอญ กรรมการ และคุณนันท์นภัส สุ่มยง เลขานุการ ซึ่งผลการตรวจประกันอยู่ในระดับมาก สศว.ขอขอบคุณคณะกรรมทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป