สศว.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาส (วัดใหญ่)

          วันจันทร์ที่ ๒ กันยายน พ..๒๕๖๒ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการ สศว. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสและผู้มีพระคุณต่อวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

                                                                                                      

                                                                                                                                                    เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์