สศว.ประชุม กกร.กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ เตรียมจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า คุณภาพสินค้าทางเกษตร แปรรูปและการตลาด

          วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูปและการตลาด ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทางและปลายทางโดยมีงบประมาณปี ๒๕๖๓ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ จำนวน ๒๖๐ ล้านบาท เบื้องต้นมอบหมายให้ดำเนินการดังนี้

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๑๕๐ ล้านบาท

-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ๒๕ ล้านบาท

-มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๒๔ ล้านบาท

-มหาวิทยาลัยนเรศวร ๖๑ ล้านบาท

ซึ่งทางกลุ่มจังหวัดจะเสนอต่อสำนักงบประมาณต่อไป


เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์