ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

            เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕ (/๒๕๕๓) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในช่วงเดือนมีนาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒พร้อมทั้งร่วมกันปรึกษาหารือและให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมการจัดทำโครงการใปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป


เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์