ประชุมหน่วยอนุรักษ์ฯ พิษณุโลก

         เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกจัดประชุมคณะกรรมเพื่อวางแผนการดำเนินงานและร่วมกันพิจารณาแผนงาน-โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป


เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์