พิธีทำบุญศาลาพิบูลวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

            วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดตาปะขาวหาย จำนวน 9 รูป และมีผู้เข้าร่วมงานทั้งกลุ่มอาจารย์อาวุโส สมาคมศิษย์เก่า คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มรพส. พร้อมด้วย ท่านประดาป พิบูลสงคราม, บุุคคลเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม และรับฟังการบรรเลงดนตรีไทยอย่างไพเราะจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

                                                                                                                                                  เว็บไซต์ : นาย อำนาจ รัตนะเสถียร