พิธีทำบุญศาลาพิบูลวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม