สศว.จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพิษณุโลก

                    วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และวางแผนดำ เนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการสำรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รวมถึงการให้ข้อมูลเชิงวิชาการของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกให้มีความยั่งยืนต่อไป

 เว็บไซต์ : นาย อำนาจ รัตนะเสถียร