วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หน้าอาคารทีปวิชญ์ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำ นวยการ นำ คณะผู้บริหารและบุคลากร สำ นักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีถวายพระพระชัยแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

                   วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หน้าอาคารทีปวิชญ์ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีถวายพระพระชัยแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 เว็บไซต์ : นาย อำนาจ รัตนะเสถียร