สศว.ร่วมพิธีไหว้ครูมังคละและครอบครูดนตรีพื้นบ้านมังคละ

            ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และครอบครู ดนตรีพื้นบ้านมังคละประจำ ปี ๒๕๖๒ ซึ่งคุณประโยชน์ ลูกพลับ ประธานชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละจังหวัดพิษณุโลก และคณะ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ถือเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกของชมรมมังคละ ลูกศิษย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมเคารพสักการะครูดนตรีมังคละและมอบตัวศิษย์ เพื่อเป็นสิริมงคล ตลอดจนเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้ทำการแสดงประกอบดนตรีพื้นบ้านมังคละ อันเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทางดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดพิษณุโลกจากรุ่นสู่รุ่น ให้คงอยู่สืบไป

 เว็บไซต์ : นาย อำนาจ รัตนะเสถียร