การจัดแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บริเวณสวนกลางเมืองและสวนชมน่าน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการนำ คณะบุคลากรสำ นักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก ๒๕๖๒ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ สำ นักศิลปะและวัฒนธรรม ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับมอบให้เป็น ฝ่ายอำนวยการจัดแสดงมหาดุริยางค์ (๒๓ พ.ค.) และ วงดนตรีออร์เคสตรา (๒๔ พ.ค.) ซึ่งได้ดำ เนินงานร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพิษณุโลก

         เว็บไซต์ : นาย อำนาจ รัตนะเสถียร