สโมสรไลออนส์สองแควขอขอบคุณ สศว. ให้การสนับสนุนการจัดงานกอล์ฟการกุศล

        สโมสรไลออนส์สองแคว มอบโล่ขอบคุณให้กับสำ นักศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ให้การสนับสนุน กิจกรรมกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบซื้อรถพยาบาล ฉุกเฉินมอบให้กับโรงพยาบาลบางระกำ โดยมี ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำ นวยการสำ นักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้รับมอบ 

เว็บไซต์ : นาย อำนาจ รัตนะเสถียร