สศว.นำบุคลากรให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

             วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก เรียนเชิญบุคลากร สศว.เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย ณ โรงแรมพิษณุโลกออร์คิด สศว.นำบุคลากรให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

 

เว็บไซต์ : นาย สุธิพงษ์  นาคเถื่อน